Logo Labox
Labox 30 let
Špecialista na technológie
čistých priestorov a laminárnych boxov

Signalizácia dverí pre čisté priestory

Interlocking system SZ-2000

Jedna z najdôležitejších podmienok pre čisté priestory je zachovanie tlakového spádu pre zabránenie kontaminácie vnútorných priestorov vonkajším prostredím. Kritickým bodom sú vstupy do prostredia s inou triedou čistoty vzduchu, ako sú dvere do personálnych a materiálových prepustí. Ako prostriedok ochrany proti narušeniu týchto podmienok slúži signalizačný systém. Systém SZ2000 je zložený z dvoch hlavných častí: signalizačné jednotka, koncové signálne svetlá s akustickým alarmom, snímačmi polohy/pohybu. Dvere v čistom priestore sú rozdelené do skupín na základe tlakového obrazce priestoru. V prípade otvorenia akýchkoľvek dverí danej skupiny dverí sa signalizačné svetlá rozsvietia. V prípade, že obsluha nerešpektuje varovný signál a otvorí ďalšie dvere v danej skupine, rozoznie sa akustický alarm a prípadné porušenie je možné hlásiť aj na centrálnom systéme monitoringu (ak oba systémy prepojené). Signalizačné svetlá sú vyrábané vo verzii pre integráciu do priečky/steny, alebo zárubne dverí.

Signalizácia stavu dverí ("Interlock system") podporuje dodržiavanie správneho toku ľudí a materiálu v čistých priestoroch, aby nedošlo ku kontaminácii vnútorných priestorov i samotného produktu. Zariadenie vychádza z požiadaviek na čisté priestory dané normou STN EN ISO 14644 .

Pomocou funkcie tvorby skupín možno riešiť aj najproblematickejšie riešenie pohybu osôb a materiálu medzi priestory s rozdielnou riadenou čistotou, rozdielnym tlakom, či iným oddeľujúcim parametrom. Mikroprocesorová jednotka je ovládaná pomocou jednoduchého rozhrania. Jeho ovládanie je možné buď lokálne, alebo pomocou pripojenia osobného počítača cez USB rozhranie.

  • Ovládanie 32 dverí čistého priestoru raz signalizačné jednotkou
  • Možnosť reťazenie signalizačných jednotiek
  • Tvorba akéhokoľvek množstva skupín dverí
  • Signalizačné jednotka vie pracovať aj s inými druhmi snímačov (PIR, infra, atp.)
  • Možnosť pripojenia elektrických zámkov
  • Ovládanie signalizačné jednotky pomocou počítača a alebo lokálne pomocou rozhrania s LCD displejom
  • Signalizačné systém možno napojiť na systém monitoringu a merania a regulácie
  • Signalizačné systém podporuje vyššie funkcie ako je odloženie signalizácia, rôzne druhy blokáciou, apod
  • Systém možno ľubovoľne doprogramovať pre akékoľvek žiadané funkcie
  • Bližšie informácie na vyžiadanie
01 01 01 02