Logo Labox
Labox 30 let
Špecialista na technológie
čistých priestorov a laminárnych boxov

ČISTÉ PRIESTORY

LABORATÓRIA, VÝROBNÍ PRIESTORY S VYSOKÝMI POŽIADAVKAMI NA ČISTOTU VZDUCHU

zabezpečujeme komplexnú dodávku na klíč, tedy kompletné zaistenie všetkých činností súvisiacich s danou investíciou, tj. od konkretizácie zadania cez spracovanie štúdie a realizačného projektu, ziskanie príslušných povolení, vlastnú realizáciu, uvedenie zariadenia do skúšobnej predvádzky až po kvalifikáciu a prípadne aj validáciu priestoru a inštalovanej technológie, a v neposlednom rade zaisťujeme dodávky a inštalácie kontinuálneho monitoringu. Všetky činnosti prebiehajú podľa, rokmi maximálne zefektivněnému systému riadenia LABOX, ktorý se používa pri takýchto technologicky zložitých investičných akciách. Všetky činnosti sú tak tiež pokryté riadením kvality podľa ISO 9001:2016, ktoré je každoročne nezávisle preverované. V prípade dodávok na kľuč je investičný projekt ukončený kvalifikáciou, ktorú vyokáva akreditované skúšobné laboratórium podľa normy ISO/IEC 17025. Následný servis zabezpečuje naše profeisonálne servisné oddelenie, a to aj v režime 24/7.

Image
APLIKÁCIA TECHNOLÓGIE ČISTÝCH PRIESTOROV
 • tkanivovej banky a spracovanie tkaniv (296/2008 Sb.)
 • pracovisko prípravy cytostatík
 • výroba a spracovanie rádiofarmák
 • PET Centra/ Nukleárna Medicína
 • centra asistované reprodukcie (IVF centra)
 • výroba nanovlákien (nanotechnologie)
 • operačné sály
 • mikrobiologické laboratória
 • laboratória biologického zabezpečenia BSL3 BSL4
 • virologické laboratóriá
 • prevádzkové, výskumné, výrobné a kontrolné priestory
 • čistá výroba v automobilovom, elektrotechnickom a optickom priemysle
 • priestory s vysokými nárokmi na čistotu (prašnosť), teplotu alebo vlhkosť

KONKURENČNÉ VÝHODY

 • profesionálny a skúsený tým
 • maximálna rýchlost' a flexibilita
 • nákladovo efektívne riešenie
 • riešenie na kl'úč
 • zavedený systém realizácie
 • medzinárodne platné certifikácie
 • zabezpečenie pozáručného servisu a údržby (vrátane služieb 24/7)
od návrhu po realizáciu
po certifikáciu a servis 24/7
vrátane výrobných technológií, zariadení
a kontinuálneho monitoringu

Dodavatelský systém LABOX

 LABOX čisté prostory studie a konzultace

 KONZULTÁCIE S KLIENTOM - ŠTÚDIE

Technológia čistých priestorov je finančne vel'mi náročná investícia, ktorá si zaslúži maximálný rozbor a predovšetkým určenie ideálneho spôsobu výstavby, aby bola ekonomicky maximálne efektívná. Vždy je potrebné uvažovat', okrem technologických požiadavkov, aj nad požiadovanou  životnosťou. Náš profesionálny tím má viac ako 30 ročnú skúsenosť s dodávkami čistých priestorov a na každý čistý priestor sa pozerá individuálne s ohl'adom na maximálnu efektívnosť investície pre klienta. Cielené konzultácie a zoznámenie s požiadavkami sú teda základným kameňom celkového úspechu. Výsledkom tohto kroku by malo býť spracovanie štúdie, ktorá bude podkladom pre následujúce etapy tvorby projektovej dokumentácie.

Labox čisté prostory projekt

projekce

PROJEKTOVÁ ETAPA

Po tom čo je známy hlavný koncept sa začne pracovať na základnej projektovej dokumentácii, ktorú je možné predložiť dozorným orgánom. Väčšinou sa jedná o projekt pre stavebné povolenie, ktorý je nutný pre predloženie stavebnému úradu. V prípade d'alších účastníkov konania, ako je napr. vo farmácii Štátný ústav pre kontrolu liečiv alebo Štátný zdravotný ústav, zabezpečujeme možnosť predbežného odsúhlasenia konceptu riešenia. V prípade dodávky na kl'úč sa projektové práce na realizačnej dokumentácii vypracovávajú takým postupom, aby bolo možné aj v priebehu projektovej fázy začať stavbu. Toho docieľujeme prepracovaným systémom, ktorý takúto súčinnosť umožňuje a tým významne znižujeme celkový čas realizácie investície.

Labox čisté prostory dodávka výroba instalace stavba

REALIZÁCIA

V prípade dodávky na kl'úč je táto čásť investície zahájená už v priebehu projektovej etapy. Všetky kroky majú presne definovaný postup, aby bola zaistená kvalita aj časový harmonogram.

Labox čisté prostory měření validace certifikace

MERANIE A KVALIFIKÁCIA

Každá dodávka nie kompletná, kým sa neurobí potrebné merania a preverenie funkčnosti všetkých systémov a zariadeení Všetky merania, kvalifikácie a validácie zaisťujeme sieťou akreditovaných skúšobných laboratórií, teda maximálnou autorizáciou k týmto meraniam a teda aj nezávislosťou nad výsledkami. Všetky výsledky sú platné nielen v SR ale sú aj medzinárodne uznatelné. Zabezpečujeme nasledujúcí rad skúšok:

prostory loga

 • DQ designová kvalifikácia
 • IQ inštalačná kvalifikácia
 • OQ operačná kvalifikácia
 • PQ procesná kvalifikácia
Labox čisté prostory servis údržba

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS

Odovzdáním dokončeného diela do užívania uživateľovi pre nás práca na projekte nekončí. Je to čas, kedy mnohokrát viac než pred vlastným dokončením je nutnosť maximálnej funkčnosti a operatívnosti celého diela, aby se zaistilo zamedzenie neriadených výpadkov a mimoriadnych udalostí a výdavkov. O to sa stará tím technikov, ktorí zaisťujú pravidelnú údržbu a servis dodaných zariadení a úplne informujú klienta o prípadných prevádzkových nákladoch (ako je výmena filtračních vložiek, apod.), očekávanú životnosť technológie a odporúčania na jej obnovu. Taktiež je aktivována meracia skupina, ktorá zaisťuje pravidelné revalidácie. Na základe potrieb klienta a technológie poskytujeme aj nepretržitú servisnú pohotovosť 24/7, komplexnú správu zariadení pre všetky technologické a laboratórne zariadenia. Ako nadštandardnú službu prevádzkujeme najmodernejší dispečerský systém na monitorovanie technológie v reálnom čase LBXCON. Vďaka tomuto systému máme okamžitý prehľad o stave technológie, možnosť diaľkovej kontroly a analýzy údajov, audittrail a včasnú a cielenú reakciu na akúkoľvek kritickú situáciu, čo výrazne znižuje prevádzkové náklady. 
favicon_labox_lbxcon_500px1 Projekcia a dodávky čistých priestorov | LABOX
profesionálna správa technologických celkov
režim 24/7 vzdialená správa a servis
rýchla reakčná doba na nezhodné stavy technológie
dozorné centrum a hot-line

PRIPRAVUJETE, PLÁNUJETE  ČI UVAŽUJETE O VÝSTAVBE ČISTÝCH PRIESTOROV?

Kontaktujte nás! Váš projekt sme schopni realizovať vo všetkých stupňoch, od prvotních konzultácií až po výstavbu, validácie a bezchybný servis. Kontaktné informácie sú zde. Môžete nám poslať dopyt prostrednictvom všeobecného formulára.  Prípadne môžete využiť špecifický dopytový formulár:

CERTIFIKÁCIA
nbu labox osvedceni
cert CIA cz 2023 Stránka 1
cert ISO cz
ČLENSTVO
 • česká komora autorizovaných inžinierov ČKAIT
 • asociácie strojných inžinierov ASI
 • asociácia akreditovaných laboratórií ILEC
SÚVISIACE ČINNOSTI
 • projekcia a dodávka kontinuálneho monitoringu (částice, teplota, vlhkosť, tlak, CO2, O2 atď)
 • validácia a servis čistých priestorov a technológií
 • konzultácie v oblasti čistých priestorov
 • výroba a montáž signalizačného zariadenia pre čisté priestory (signalizácia otvorench dverí, telefóny do čistých priestorov, diferenčné pretlakomery, atď.)
 • vybavenie zariaďovacími predmetmi (nábytok pre čisté priestory, MDF aj nerez)
PRIPRAVUJETE, PLÁNUJETE, ČI UVAŽUJETE O VÝSTAVBE ČISTÝCH PRIESTOROV?

Kontaktujte nás! Váš projekt sme schopni realizovať vo všetkých stupňoch, od úvodných konzultácií až po výstavbu, validácie a bezchybný servis. Kontaktné informácie sú zde.      

Prípadne môžete využiť špecifický dopytový formulár.  

Vytvárame podmienky
pre Vašu
profesionálnu prácu
labox
ČISTÉ PRIESTORY - VÝKLAD POJMU

Čisté priestory sú priestory s riadenou čistotou vzduchu. Sú používané tam, kde sú definované nároky na prašnosť, prípadne na teplotu, vlhkosť a mikrobiálnu čistotu. Čisté priestory sú definované normou EN ISO 14644, GMP a pokyny ŠÚKLu (FDA).

Typické oblasti použitia technológií čistých priestorov:

 • farmaceutický priemysel
 • biotechnológie
 • zdravotníctva
 • automobilový priemysel
 • potravinársky priemysel
 • chemický priemysel
 • elektrotechnický primysel
 • strojárstvo
 • optika
 • letectvo a astronautika
 • kozmetický priemysel