Logo Labox
Labox 30 let
Špecialista na technológie
čistých priestorov a laminárnych boxov

Kalibrácia počítačov častíc

Primárná kalibrácia počítačov častíc

Primárná kalibrácia počítačov častíc je vykonávaná podľa SOP laboratória. SOP je spracované podľa štandardnej metódy ISO 21501-4 Determination of particle size distribution - Single particle light interaction methods - Part 4: Light scattering airborne particle counter for clean spaces (Stanovenie rozdelenia veľkosti častíc - metódy svetelné interakcie na jednotlivých časticiach - Časť 4: Počítač aerosólových častíc pre čisté priestory pracujúcí na princípe rozptylu svetla na jednotlivých časticiach). Metodika popisuje postup zostrojenie kalibračnej krivky počítača častíc, tj závislosti prahového napätia na skutočnej veľkosti častíc a určenie správnosti merania koncentrácie častíc a je vhodná pre počítače častíc s meracími rozsahmi od 0,1 mikrometrov do 10 mikrometrov. Metrologická nadväznosť určenie veľkosti detekovaných častíc je zaistená použitím certifikovaného referenčného materiálu - častíc PSL (polystyrénový latex), výrobca Duke Scientific Corp, US. a kalibrovaných meracích prístrojov.

Sekundárná kalibrácia počítačov častíc

Sekundárna kalibrácia je prevádzaná podľa SOP laboratória. Metodika je určená na kalibráciu veľkostí a počtu častíc meraných počítačmi častíc, používanými ako prevádzkové meradlá. Metodika vychádza zo štandardnej metódy JIS B 9921:1997 - príloha 2 - Skúška relatívneho porovnania a zo štandardnej metódy ISO 21501-4:2018 (E), body 6.6 (prietok vzduchu počítačom), 6.7 (doba vzorkovanie) a 6.2 (chyba počítania). Kalibrácia je prevádzaná porovnaním hodnôt veľkosti a počtu častíc polydispersného, prevažne atmosférického aerosólu, meraného kalibrovaným prístrojom, s hodnotami veľkosti a počtu častíc, meraných počítačom, určeným ako etalón. Etalón musí mať platnú primárnu kalibráciu podľa štandardnej metódy ISO 21501-4:2018 s nadväznosťou na referenčný materiál - častice PSL (polystyrénový latex) s certifikovanou veľkosťou častíc a dispersitou.

Stanovenie neistôt kalibrácií

Stanovenie neistôt vykonávaných kalibrácií počítačov častíc je v zhode s dokumentom EA-4/02 "Metodika vyjadrenie neistôt merania pri kalibráciach"

Upozornenie

Pre prijatie prístroja na kalibrácii je potrebné, aby bol prístroj v dobrom technickom stave, aby bol v prípade potreby k dispozícii technický manuál a u prístrojov, u ktorých sa nastavenie (nastavenie prahových hodnôt pri kalibrácii) vykonáva programovo cez PC, bol k dispozícii príslušný program a servisný manuál. (niektorí výrobcovia tieto informácie uvádzajú na internete, v prípade, že túto sprievodnú dokumentáciu nemáte k dispozícii, tak nás pred objednávkou prosím kontaktujte)

Kalibrácie aerosólových nefelometrov

Aerosólové fotometre sú prístroje snímajúce svetlo rozptýlené mrakom častíc, integrálne z priestoru mernej komory, ktorou preteká meraný aerosól. Snímaná intenzita rozptýleného svetla je meradlom koncentrácie častíc pre aerosól zložený z častíc rovnakého tvaru a indexu lomu svetla a rovnakej veľkosti častíc, alebo pre polydispersné aerosóly so stálym dispersnými zložením veľkostí častíc. Nefelometer sa používajú predovšetkým na meranie prieniku aerosólovými filtrami a filtračnými systémami a k defektoskopickým skúškam filtračných zariadení. Tieto merania sa vykonávajú umelo pripravovanými testovacími aerosóly vyrábanými na tento účel konštruovanými generátory aerosólov. Generátory aerosólov zaisťujú, pri dodržaní prevádzkových podmienok, distribúciu aerosólu so stálym dispersnými zložením veľkostí častíc aerosólu a pochopiteľne tiež dodržanie rovnakého tvaru a indexu lomu svetla častíc. Pre presne definovaný testovací aerosol je možné kalibráciou, pomocou gravimetrické metódy, získať prevod údajov prístroja reprezentujúceho intenzitu rozptýleného svetla na hmotovú koncentráciu testovacieho aerosólu. Meranie má metrologickú nadväznosť na etalóny ČMI.

Stanovenie neistôt kalibrácií

Stanovenie neistôt kalibrácií je v zhode s dokumentom EA-4/02 "Metodika vyjadrenie neistôt merania pri kalibráciach"