Signalizácia dverí pre čisté priestory

Interlocking system SZ-2000

Jedna z najdôležitejších podmienok pre čisté priestory je zachovanie tlakového spádu pre zabránenie kontaminácie vnútorných priestorov vonkajším prostredím. Kritickým bodom sú vstupy do prostredia s inou triedou čistoty vzduchu, ako sú dvere do personálnych a materiálových prepustí. Ako prostriedok ochrany proti narušeniu týchto podmienok slúži signalizačný systém. Systém SZ2000 je zložený z dvoch hlavných častí: signalizačné jednotka, koncové signálne svetlá s akustickým alarmom, snímačmi polohy/pohybu. Dvere v čistom priestore sú rozdelené do skupín na základe tlakového obrazce priestoru. V prípade otvorenia akýchkoľvek dverí danej skupiny dverí sa signalizačné svetlá rozsvietia. V prípade, že obsluha nerešpektuje varovný signál a otvorí ďalšie dvere v danej skupine, rozoznie sa akustický alarm a prípadné porušenie je možné hlásiť aj na centrálnom systéme monitoringu (ak oba systémy prepojené). Signalizačné svetlá sú vyrábané vo verzii pre integráciu do priečky/steny, alebo zárubne dverí.

Signalizácia stavu dverí ("Interlock system") podporuje dodržiavanie správneho toku ľudí a materiálu v čistých priestoroch, aby nedošlo ku kontaminácii vnútorných priestorov i samotného produktu. Zariadenie vychádza z požiadaviek na čisté priestory dané normou STN EN ISO 14644 .

Pomocou funkcie tvorby skupín možno riešiť aj najproblematickejšie riešenie pohybu osôb a materiálu medzi priestory s rozdielnou riadenou čistotou, rozdielnym tlakom, či iným oddeľujúcim parametrom. Mikroprocesorová jednotka je ovládaná pomocou jednoduchého rozhrania. Jeho ovládanie je možné buď lokálne, alebo pomocou pripojenia osobného počítača cez USB rozhranie.

01 01 01 02